Ņondro

Prakses ceļš Karma Kagju pēctecības līnijā sākas ar Pamata vingrinājumiem (tib. Čag čen ņondro, burtiski “sagatavošanās lielajam zīmogam”). Tos bieži sauc vienkārši par ņondro. Pamata vingrinājumi sastāv no četrām vispārējām un četrām īpašajām praksēm.

Vispārējās prakses ir četras pamata domas – pārdomas, kas ļauj nostiprināt budista motivāciju un rāda, cik svarīga ir meditācija ne tikai pašam praktizējošajam, bet arī visiem tiem, ar ko viņam/viņai ir saikne un kam praktizējošais vēlas palīdzēt. Tā šīs četras pārdomas parādās meditācijas tekstā:

Mēs apzināmies savu vērtīgo iespēju šajā dzīvē, ka varam nest labumu neskaitāmām būtnēm, izmantojot Budas metodes. Ar Dimanta ceļa mācību sastopas vien nedaudzi, un vēl mazāk ir to, kuri spēj šo mācību pielietot.

Mēs atceramies par visa no apstākļiem atkarīgā nepastāvību. Tikai neierobežotais, skaidrais prāta izplatījums ir nezūdošs, un nav zināms, cik ilgi pastāvēs apstākļi, lai to iepazītu.

Mēs saprotam cēloņa un seku sakarību – no mums pašiem ir atkarīgs tas, kas notiks. Agrākās domas, vārdi un darbi ir kļuvuši par mūsu pašreizējo stāvokli, un tieši tagad mēs sējam savas nākotnes sēklas.

Visbeidzot, mēs redzam iemeslus darbam ar prātu. Apskaidrība ir pārlaicīga augstākā svētlaime, un mēs nespējam nest labumu citiem, kamēr paši esam apjukuši un traucējošo emociju varā.

Četras īpašās prakses – tās ir četras meditācijas, ko parasti sauc par Ņondro vai Pamata praksēm. Tās sekmē dziļu mērķa un ceļa izpratni, attīra prātu no smagajiem iespaidiem, ko atstājušas pagātnē veiktās negatīvās darbības, un rada milzumu labu iespaidu, kas veido pamatu Mahamudras jeb Lielā Zīmoga praksei.

Katrs vingrinājums tiek atkārtots 111 111 reizes.

Pirmais – Patvēruma pieņemšana un Apskaidrotās nostājas attīstīšana, veicot noliekšanos;

Otrais – attīrīšanās no slimīgiem iespaidiem (īpaši dusmām) ar meditāciju uz Dimanta Prātu (sanskr. Vadžrasatva);

Trešais – dāsnuma attīstīšana, dāvājot Mandalu;

Ceturtaispadziļināta Guru joga, meditācija uz Lamu;